Nota da ACP sobre verquidos de gasoil o río Ulla

NOTA DA AGRUPACI?N CIDADÁ DE PONTECESURES (ACP)

Ante os verquidos de combustible ó río Ulla no día de onte no peirao de Pontecesures procedentes do alcantarillado que vai directo sen depurar ó río queremos comunicar á cidadanía o seguinte:

1-Temos datos de que o alcalde foi avisado por persoal da Consellería de Medio Ambiente a primeira hora do sábado 25 do asunto dos verquidos para que persoal do concello colaborara en averiguar qué empresa ou particular era o responsable. Increíblemente a primeira autoridade local desentendouse do tema afirmando que tratarían de localizalo o luns (por mañá). En lugar de dar as ordes para localizar ós responsables mírase para outro lado cunha desidia denunciable.
2-Pola nosa conta continuamos investigando o tema xa que nos derradeiros día varios veciños do Camiño de San Xulián e da rúa San Lois comentaban que nos seus aseos e na propia rúa había un forte cheiro a gasoil.
Con gran sorpresa tivemos coñecemento de que hai indicios moi fundamentados de que hai unha fuga de gasoil na vella caldeira da propia Casa do Concello (verquido totalmente involuntario pois non se utiliza hai máis de 25 anos pero posiblemente a caldeira conserve combustible).
3-Avisamos da circunstancia ó persoal de Medio Ambiente (aínda hoxe a primeira hora hai verquidos da gasoil ó río) e xa hoxe domingo traballadores do concello están a realizar tarefas para eliminar o gasoil da caldeira que vai ó alcantarillado na parte traseira da Casa do Concello.

  (más…)

Solicitude de cerramento de marquesina na rúa Calera de Porto

En outubro pasado colocouse unha marquesina doble na rúa Calera de Porto para protexer ós alumnos do C.P.I. Pontecesures que utilizan o transporte escolar logo de incluir esta actuación no Programa de Acción Municipal 2005 da Deputación Provincial de Pontevedra.

Recollendo a suxerencia de varios pais/nais solicítase agora que se cubra a fronte da metade desta marquesina xa que cando chove con vento do sur entra directamente o auga na propia marquesina.

(más…)

Reclamación sobre entrega de terreno

NOTA DE PRENSA

En 1995 se concedió por parte del Ayuntamiento de Pontecesures licencia a D. Constantino Taibo Tojo para construir un edificio de viviendas en la Avda. de Vigo núm 12 con la condición de ceder 1.446 metros cuadrados de la parte trasera (era zona verde) del edificio al patrimonio municipal.
En 2004 y teniendo en cuenta que el promotor se negó siempre a al entrega de la parcela, se requirió, a propuesta de este concejal cuando formaba parte del grupo de gobierno, dicha cesión para que ésta se realizara de una vez por todas.

El promotor recurrió en vía contencioso- administrativa el requerimiento para la entrega del terreno (según reciente medición su superficie es de unos 1.300 metros cuadrados) y según informaciones que tengo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra acaba de dictar sentencia en la que se consideran ajustados a derecho los argumentos del Ayuntamiento en cuanto a la entrega del terreno, pero anula la resolución adoptada en su día por aspectos formales al seguirse un procedimiento inadecuado en materia urbanística.

(más…)

Alcantarillado en Carreiras

O servizo de alcantarillado da zona próxima ó lavadoiro do lugar de Carreiras presenta atascos en varias ocasións cos conseguintes problemas de saída de verquidos á vía pública fronte a algunhas vivendas da zona (os números 26 a 29 do propio lugar de Carreiras). Deste xeito hai problemas de salubridade e malos cheiros coas conseguintes queixas dos veciños afectados.

En consecuencia solicítase a Alcaldía que en canto sexa posible se acometa a obra de mellora do saneamento desta zona instalando unha nova rede que solucione os problemas que están a soportar os usuarios do servizo. Esta actuación débese incluir nos orzamentos 2006 aínda sen presentar.

Pontecesures, 17 de marzo de 2006

Luis Angel Sabariz Rolán
Concelleiro da ACP de Pontecesures

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTECESURES