Proposta do equipo de goberno sobre agregación e segregación de parcela na rúa Pousa Antelo.

AGREGACIÓN E SEGREGACIÓN DE PARCELA MUNICIPAL NA RÚA AVELINO POUSA ANTELO DE PONTECESURES.

No libro 1º, folio 186, finca 136, inscrición 1ª do Rexistro da Propiedade de Caldas de Reis, está inscrita unha parcela municipal de 4.244,51 m2. Nesta parcela, que ten a referencia catastral única 89020001NH2380S0001YH, o concello pleno acordou a desafectación e, polo tanto, a conversión en ben patrimonial, do espazo de terreo que ocupan as antigas vivendas de mestres do CPI Pontecesures, de 191,97 m2 de superficie.

É convinte para os intereses municipais, agrupar a ditos 191,97 m2, outros 530 m2, tamén pertencentes á finca matriz, de terreo circundante para formar unha única parcela de 721,97 m2 de superficie, tendo en conta que son bens patrimoniais na súa integridade tras a citada desafectación.

Analizado o expediente, proponse ao pleno a adopción do seguinte acordo:

1. Formar unha soa parcela de titularidade municipal de 721,97 m2 cos seguintes lindeiros: norte, terreo municipal e nave municipal da escola obradoiro: sur, rúa Avelino Pousa Antelo; leste nave municipal da escola obradoiro e terreo municipal, e oeste, terreo municipal.

2. Segregar da totalidade da parcela inscrita no libro 1º, folio 186, finca 136, inscrición 1ª de Caldas de Reis e referencia catastral 89020001NH2380S0001YH 1º , a parcela de 721,97 m2 reflectida no punto anterior, que pasa a formar parte como finca independiente da finca matriz dentro dos bens patrimoniais do Concello de Pontecesures.

3. Remitir certificación da presente ao Rexistro da Propiedade de Caldas de Reis aos efectos oportunos.

Pontecesures, 18 de decembro de 2009

Antes de comentar lembra as Normas de uso.
En Pontecesures.net cremos que a verdade non é propiedade de ninguén, senón que se constrúe entre todos. Por iso, tamén estamos convencidos de que a participación dos lectores e lectoras engade outro valor aos contidos. Pero este xogo ten as súas regras. O insulto, as descalificacións persoais e a linguaxe despectiva atrancan a comunicación libre. O diálogo establécese sobre as ideas, non sobre quen as emite. Por esta razón, eliminaremos os comentarios que non favorezan a liberdade e o razoábel intercambio de opinións. En beneficio da participación e do debate.

Publicar un Comentario

Tu email nunca se publicará ni se compartirá. Los campos obligatorios están marcados con un *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*